PHRi
Όροι Υπηρεσίας και Πληρωμής

Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν την παροχή του προγράμματος προετοιμασίας και πιστοποίησης PHRi από την εταιρεία «REATCODE LTD», εφεξής «REATCODE» ή «Εταιρεία», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (85, Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT) και Αριθμό Μητρώου:11762980 προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «Πελάτης»). Οι παρόντες όροι διέπουν αποκλειστικά το εν λόγω Πρόγραμμα.

Προοίμιο

Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πιστοποίησης HR/ Human Resources Certification Institute (εφεξής "HRCI") έχει αναγνωρίσει επισήμως την Εταιρεία, ως Πάροχος Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Professional in Human Resources International (PHRi). Το HRCI είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, τη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς επίσης και την απονομή της πιστοποίησης και όσες ενέργειες σχετίζονται με την Πιστοποίηση. Η ΕΤαιρεία αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την ευθύνη προετοιμασίας των ενδιαφερομένων.

Όροι HRCI

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αναγνώσουν και να αποδεχτούν τους Όρους του HRCI που επισυνάπτονται στο παρόν και αποτελούν αναπόσταστο μέρος των παρόντων Όρων.

Υπηρεσίες της Εταιρείας

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό και καθοδήγηση, προκειμένου να συμβάλουν στην προετοιμασία των εξετάσεων. Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση με κανέναν τρόπο στο ψηφιακό περιβάλλον των εξετάσεων και με κανένα τρόπο δεν ελέγχει/επεμβαίνει/επηρεάζει την αξιολόγηση των απαντήσεων και την έκβαση των εξετάσεων. Η επιτυχία στις εξετάσεις εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τους συμμετέχοντες.
Η αποδοχή των παρόντων Όρων λογίζεται ως γενομένη με την αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας από τον Πελάτη, η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα προφορικά ή γραπτά με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας επιλέξει ο Πελάτης. Η αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας από την πλευρά του Πελάτη ισοδυναμεί με σύναψη σύμβασης συνεργασίας, η οποία τελεί υπό τον όρο της εξόφλησης του συμφωνηθέντος ποσού προς την Εταιρεία. Η τελευταία δεν οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, εάν δεν εισπράξει το σύνολο του συμφωνηθέντος ποσού εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην Πρόταση Συνεργασίας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά στις ανάγκες και τους στόχους εκάστου υποψηφίου και αποτυπώνεται αναλυτικά στην Πρόταση Συνεργασίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

Πληρωμή και Υπαναχώρηση

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το συνολικό ποσό της υπηρεσίας εφάπαξ ή σε δόσεις, ανάλογα με την εκάστοτε συμφωνία. Στην περίπτωση καταβολής με δόσεις, ο Πελάτης δεσμέυεται να καταβάλει το σύνολο του ποσού.

 Η Εταιρεία δεν οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εάν δεν εξοφληθεί το συμφωνηθέν ποσό. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα μερικής υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών έως του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ κατά το μέγιστον. Ο λόγος της μερικής υπαναχώρησης είναι η προκαταβολή του ποσού της αίτησης συμμετοχής, διενέργειας εξέτασης, δέσμευσης θέσης και προ-αγοράς εκπαιδευτικού υλικού σε προγενέστερο χρόνο της εγγραφής του Πελάτη.  Η προθεσμία μερικής υπαναχώρησης δεν επηρεάζεται από τον τρόπο πληρωμής. Έτσι, το δικαίωμα μερικής  υπαναχώρησης εκπνέει εντός της παραπάνω προθεσμίας είτε το ποσό καταβληθεί εφάπαξ είτε καταβληθεί η πρώτη δόση είτε το ποσό της προκράτησης. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εντός του παραπάνω διαστήματος. Στην περίπτωση που ο Πελάτης αιτηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Εταιρεία δικαιούται να πάψει την παροχή υπηρεσιών. Αντίστοιχα, σε περίπτωση μερικής υπαναχώρησης για αγορά προγράμματος στο οποίο έχει εφαρμοστεί έκπτωση λόγω εξαργύρωσης δωροκάρτας ή οποιουδήποτε προωθητικού προνομίου, το δικαίωμα υπαναχώρησης αφορά μόνο στο ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης και όχι στο ποσό που αντιστοιχεί στη δωροκάρτα ή τα εκπτωτικά προνόμια. 

Gift Cards, Vouchers και άλλες εκπτώσεις

Αναφορικά με τα Gift Cards, Vouchers και άλλες εκπτώσεις, ισχύουν αναλογικά όσα ορίζονται στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Workearly.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε συνεργαζόμενες σελίδες και υπηρεσίες. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό θα παρέχεται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις για οποιονδήποτε λόγω ή ακύρωσης της συμμετοχής από τον HRCI.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.